مقالات کسب و کار

1396/8/26

نقشه ارزش چیست ؟

What is a value map?

بیشتر
1396/8/25

تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی

Strategic Commitments and Strategic Alternatives

بیشتر
1396/8/25

مزیت های رقابتی نوین

New competitive advantages

بیشتر
1396/8/24

مسائل بازدارنده موفقیت

Succeeding deterrent issues

بیشتر
1396/8/24

عوامل دستیابی به موفقیت

Success factors

بیشتر
1396/8/23

خلق ارزش و دستیابی به مزیت رقابتی

Creating value and gaining competitive advantage

بیشتر
1396/8/23

تمایز در راهبردهای تجاری

Distinction in business strategies

بیشتر
1396/8/23

انگیزه هایی شکل دادن نواوری

Motivations for shaping innovation

بیشتر

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است