تکنولوژی و کسب و کار Technology & Business - تکنولوژی

تکنولوژی و کسب و کار Technology & Business

تکنولوژی و کسب و کار Technology & Business

تکنولوژی و کسب و کار Technology & Business

IT و مجموعه اطلاعات موجود درجامعه منبعی عظیم وسرشار است جهت خلق وایجاد فعالیت ها و شرکت های تجاری.تکنولوژی تنها در تولی دکالا و خدمات ایفای نقش نمی کند بلکه درتعیین اینکه چه چیزی می تواند تولید نماید و حتی چه چیزی قابل تولید است ایفای نقش می نماید.

 • تکنولوژی احتمالات را به واقعیت ها تبدیل می کند.
 • تکنولوژیهای یک شرکت، دارائیهای تکنولوژیک آن شرکت می باشند.

این دارائیها در حقیقت عبارتند از :

 • تکنولوژی
 • دارائیهای تکنولوژیکی کارکنان
 • سیستم های تکنولوژیک شرکت

 

 

Hard Ware سخت افزار

 

نرم افزار

Soft Ware

 

مغز افزار

Brain Ware

 

Know How دانش فنی

این دارائیها مجموعه دانش و قابلیت های فنی سازمان ، از جمله کارکنان ، تجهیزات و سیستم های یک شرکت را تشکیل میدهد.

دارائیهای شرکت ها در گذشته :

 • زمین
 • ساختمان
 • تجهیزات دارائیهای فیزیکی و ارزش
 • موجودی خالص دفتری آن شرکت
 • و............

طبقه بندی تکنولوژی

 • تکنولوژی جدید New Technology
 • تکنولوژی نوظهور Emerging Technology
 • تکنولوژی پیشرفته High Technology (HT)
 • تکنولوژی بسیط Low Technology
 • تکنولوژی متوسط Medium Technology
 • تکنولوژی مناسب Appropriate Technology
 • تکنولوژی کد گذارده شده Codified Technology

 

 • تکنولوژی عرفی یا ضمنی Tacit Technology

-1 تکنولوژی جدید : New Technology

 این نوع تکنولوژی ها کاملا نو می باشند و برای اولین بار در سازمان معرفی می گردند با ارائه و معرفی این

تکنولوژی درسازمان روش تولید و ارائه خدمات سازمان کاملا متفاوت و دگرگون می شود.این نوع تکنولوژی

ممکن است برای سازمان های دیگر نو نباشد اما در یک وضعیت خاص مورد استفاده قرار گیرد و برای آن سازمان نو باشد که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حفظ قدرت رقابتی و بهبود بهرهوری اثر گذار باشد

-2 تکنولوژی نوظهور : Emerging Technology 

تکنولوژی نوظهور بطور عام گسترش پیدا نکرده اما احتمالا تا چند سال آینده ) 5 سال( بطور کامل شناخته خواهدشد این نوع تکنولوژیها عبارتند از مهندسی ژنتیک نانو تکنولوژی ابر رسانه ای

چه مدیریت تکنولوژی

تکنولوژیهای نوظهور صنایع جدید خلق میکنند و ممکن است موجب کهنه شدن تکنولوژیهای موجود گردد این تکنولوژیها میتوانند موجب بروز تغییرات بزرگی در نهادهای اجتماعی و جامعه گردد.

-3 تکنولوژی های پیشرفته : High Technology (HT)

این تکنولوژیها شامل آن دسته از تکنولوژیهایی است که بسیار پیشرفته ، مدرن و پیچیده میباشند.

خصوصیات ویژه این تکنولوژیها عبارتند از :

 • از نیروهای بسیار ماهر )مهندس و دانشمند( استفاده می کنند.
 • تکنولوژی آن با سرعت بیشتری نسبت به تکنولوژیهای دیگر تغییر می کند.
 • با خلق و نوآوری تکنولوژی مزیت نسبی و رقابتی پیدا میکنند.
 • سطح تحقیق و توسعه در آن بالاست ) دارای بودجه ( R&D بالایی هستند.

این شرکت ها توسط تکنولوژیهای رقیب تهدید می شوند و بایستی توانائی ایجاد رشد سریع با بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته را داشته باشند.

-4 تکنولوژی بسیط یا سطح پائین : Low Technology

این تکنولوژیها شامل آن دسته تکنولوژیهایی میشود که بطور وسیعی در جامعه گسترده اند ودارای ویژگیهای ذیل میباشند:

 • از افراد یا سطوح پائین مهارت و آموزش )تحصیلات ( اندک استفاده میگردد
 • از ابزار و تجهیزات دستی و نیمه اتوماتیک استفاده می نمایند.
 • بودجه R&D آنان بسیار پائین است.
 • تکنولوژی آنان تقریباً ثابت یا دارای تغییرات اندک میباشند.

معمولا این شرکت ها محصولاتی را تولید میکنند که نیازهای اولیه انسان را تأمین مینمایند.

مانند: پوشاک ، خوراک ، مسکن و خدمات اساسی انسانی

-5 تکنولوژی متوسط : Medium Technology

این تکنولوژی حد فاصل تکنولوژیهای IT و تکنولوژیهای بسیط قرار دارد. این تکنولوژیها به راحتی تحت تأثیر انتقال تکنولوژی قرار میگیرند، همانند محصولات مصرفی و صنایع خودروسازی.

-6 تکنولوژی مناسب : Appropriate Technology

تکنولوژی مناسب تکنولوژی است که هماهنگی لازم بین تکنولوژی مورد استفاده و منابع لازم برای بهره برداری وجود داشته باشد، بعبارتی بین کاربری تکنولوژی و فعالیت های شرکت یک انطباق معقولی وجود دارد.

برای مثال: وقتی زیرساخت مناسبی از قبیل کارکنان ماهر جهت استفاده از تکنولوژی پیشرفته وجود نداشته باشد، استفاده از تکنولوژی پیشرفته غیرمعقول و غیرمنطقی است.

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه آنست که مای خواهند همچون کشورهای پیشرفته از تکنولوژیهای پیشرفته آنان (IT) استفاده نمایند بدون آنکه توجهی به زیرساخت مورد نیاز آن تکنولوژی درکشورخود توجه نمایند، که بعضاً پس از آوردن تکنولوژی IT دچار مشکل میگردند، در حالیکه چنانچه از تکنولوژی مناسب استفاده نمایند بهره وری بهتر از منابع انسانی و تولید خواهند داشت.

-7 تکنولوژی ثبت شده )صریح و روشن( : Codified Technology

این تکنولوژی برای غالب افراد قابل درک است، انتقال این تکنولوژی نسبت به تکنولوژی ضمنی بسیار ساده است، اما درک کامل تکنولوژی مستلزم آنست که تمام جوانب تکنولوژی شناخته شود.

-8 تکنولوژی عرفی یا ضمنی : Tacit Technology

این تکنولوژی معمولاً بصورت یک تجربه است که در ذهن باقی میماند تنها از طریق مشاهده و اشاره به آن قابل انتقال است، این انتقال زمانی اتفاق میافتد که ارتباط بین عرضه کننده و کاربر یک ارتباط رودررو و بسیار نزدیاک باشد.

شاید بتوان گفت تکنولوژی و مدیریت آن پدیده جدیدی نیست و این موضوع از سالیان دور مطرح بوده است از زمان

 • کشتی نوح )ع( اهرام مصر تا عصر راه آهن و آسیابهای فلزی
 • انسان همواره از تکنولوژی استفاده و آن را مدیریت کرده است.

و اما تکنولوژی امروز محیط تجاری جدیدی را بوجود آورده است که تمام قالب های منفی را به هم زده و معادلات را تغییر داده است. تکنولوژیهای پیشرفته بویژه تکنولوژیهای مرتبط با کامپیوتر و ارتباطات با تأکید بر اثر بخشی، ارزش افزایی و سرعت، اقتصاد جهانی را شدیداً متحول ساخته است.

تکنولوژیهای امروزه سازمانها را تحت فشار قرار داده است تا کارها انجام گیرد

امروزه سرعت به یکی از پارامترهای اصلی پیروزی در رقابت تبدیل شده است.

 

 

 

 • در نتیجه نسل جدید مدیران تجاری باید:
 • با چالش های جدیدی باید دست و پنجه نرم کنند
 1. چالش های هم جون
 2. چالشهای فشار بر

- فشار برای عرضه سریعتر محصول به بازار Time-To -Market Presume

چالشهای همجون - سرعت روز افزون تحولات تکنولوژی

 • سرعت روز افزون نوآوری ها
 • محدودیت های منابع
 • پیچیدگیهای فنی
 • مسائل اخالقی و اجتماعی
 • و غیره

گرچه عوامل فوق اثربخشی و عملکرد و عکس العمل سریع در قبال بازار را بهتر می نماید تمامی این موارد در گروه

و نیاز مدیریت و رهبری پیچیده و خاصی است.

ویژگیها و چالش های تکنولوژی های امروز:

 • پیچیدگیها، ریسک ها و عدم قطعیتهای فراوان
 • بازارها ، تکنولوژیها و قواعد به شدت متغیر
 • رقابت شدید ، بازارهای باز جهانی

ویژگیها و چالش ها

-4 محدودیت منابع ، انتظارات زیاد

-5 زمانبندی فشرده با تأکید مضاعف بر تاریخ تحول End Date Driven -6 ملاحظات کل چرخه عمر پروژه

-7 سازمانها و روابط پیچیده فرا بخشی

-8 سرمایه گذاری مشترک، پیمانها و شراکت ها، نیاز به تعامل با فرهنگ ها و ارزشهای سازمانی مختلف

-9 فرآیندهای کار پیچیده و گروههای ذینفع

-10 نیاز به بهبود، ارتقاء و تقویت مستمر

-11 نیاز به مهارت های پیچیده فردی

-12 سازمانها، بازارها و سیستم های پشتیبانی مجازی

-13 افزایش تأثیر تکنولوژی و تجارت الکترونیک

اقدامات در مقابل چالشها :

-1 عکس العمل سریع در برابر بازار

-2 توسعه سریع

-3 هزینه پائین

-4 خلاقیت، نوآوری و کارایی فراوان

جمع بندی :

محیط تجاری امروز با آنچه در گذشته بوده است بسیار متفاوت.تکنولوژیهای پیشرفته و بازارهای متغیر جهانی کسب و کار امروز ما را متحول ساخته اند. شرکت هایی که در چنین محیطی دوام میآورند و تولید ثروت می کنند که بتوانند به خوبی با چالش های جدیدی از سرعت هزینه و کیفیت دست و پنجه نرم کنند.

ین چنین شرکتهایی باید دارای مدیریتی باشد تا :

 

علاوه بر کارآمدی در بخش های خاص، رویکردی یکپارچه به مدیریت داشته باشد و بر ارتباطات سازمانی، عوامل انسانی و فرآین کاری تأکید جدی نیز داشته باشند و به عبارتی مدیریت تکنولوژی نماید.

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است