(بازاریابی با توجه به روند اقتصادها (بخش اول - کسب و کار

(بازاریابی با توجه به روند اقتصادها (بخش اول

(بازاریابی با توجه به روند اقتصادها (بخش اول

تحلیل اهمیت توجه به بازاریابی با توجه به روند اقتصادها

 

 

الف. اقتصادها و رویکردهای آن

 

-1الف. اقتصاد منابع

 

اقتصاد در این رویکرد دربرگیرنده مباحث بسیار اساسی نظریات اقتصادی و بین المللی است که با محوریت منابع هر کشور ارائه گردیده-است. این تئوری ها محوریت نظریات خود را بر اساس منابع هر کشور تدوین میکنندو به دنبال پاسخگویی به روابط کشورها بر اساس انتقال منابع بین آنها میباشند. در این بین مباحث تجارت بین المللی بشدت مورد توجه این رویکرد اقتصادی میباشند. اولین نظریه در مورد تجارت بین الملل در اواسط قرن شانزدهم در انگلستان به نام نظریه مرکانتیلیسم ارائه شده است. اساس نظریه مرکانتیلیسم تاکید بر صادرات بیشتر و واردات کمتر می باشد تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی منجر شود. اما آدام اسمیت))1723-1790، بنیانگذار مکتب کلاسیک، در سال 1776 در کتاب "ثروت ملل"، نظریه جدیدی را تحت عنوان مزیت مطلق در تجارت بین الملل مطرح نمود. براساس نظریه آدام اسمیت تجارت بین دو کشور با توجه به مزیت مطلق انجام میشود. وقتی یک کشورکالایی را با کارآیی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید میکند و تولید کالای دوم نسبت به کشور دیگر با کارآیی کمتر صورت میگیردهر دو کشور با تخصّصی که در تولید کالایی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادله آن با یکدیگر، منافع ای به دست میآورند. در ادامه، دیوید ریکاردو که از شاگردان همین مکتب به شمار میآید؛ در کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" که در سال 1817 منتشر شده است؛ نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد که نسبت به نظریه اسمیت فراگیرتر بود. طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد)یعنی در تولیدهیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد(؛ هنوز هم پایه های برای تجارت دوجانبه سودآوروجود دارد.. نظریه هکشر و اوهلین. این نظریه برپایه مفروضات نظریه ریکاردو است ولی داراي یک فرض متعارف می باشد؛ هکشر و اوهلین توابع تولید را درتمام کشورها مشابه میدانند. این نظریه برتفاوت بین کشورها در برخورداري از عوامل تولید و تفاوت بین کالاها درمیزان استفاده از این عوامل تأکید دارد و بیان می نمایدکه هرکشوري کالایی را صادر میکند که درتولید آن به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان نیاز دارد ومتقابال کالایی را وارد می کند که درتولید آن به استفاده ازعوامل نسبتا کمیاب وگران نیازمند می باشد. لذا فراوانی نسبی عوامل به صورت قیمت هاي عوامل داخلی نشان داده می شود ودرتعیین مزیت نسبی یک کشور درتولید یک کالا، وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند.

 

همانطور که ذکر شد این اقتصاد بیشتر با رویکرد منابع و مزیت کشورها مورد تحلیل قرار میگیرد. البته در سالهاي اخیر طرفداران این مکتب به دنبال توصیف ابزارهاي جدیدي چون دانش و رسانه به تحلیل هاي مزیت محور کشورها بوده اند.

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است