تفاوت روش های برنامه ریزی PERT و CPM: - تکنولوژی

تفاوت روش های برنامه ریزی PERT و CPM:

تفاوت روش های برنامه ریزی PERT و CPM:

تفاوت روش های برنامه ریزی PERT و CPM:

Differences in PERT and CPM planning methods:

فن ارزشیابی و بازنگری برنامه (PERT)(Program Evaluation and Review Technique):

نمودار پرت (PERT Chart)، یک ابزار آماری برای مدیریت پروژه و مشابه Gantt Chart می باشد، اما نمودار آن به صورت نمودار جریان کار (flow chart) می باشد. نمودار PERT هم مانند نمودار Gantt برای تحلیل و نمایش وظایف جزیی¬ترِ درگیر در پروژه استفاده می شود. این تکنیک توسط نیروی دریایی آمریکا برای پروژه بزرگ و پیچیدة زیردریایی اتمی پلاریس (دهه 1950) توسعه پیدا کرد، و با تکنیک روش مسیر بحرانی یا CPM (Critical Path Method)، از نظر روش یکسان است. این نمودار مانند نمودار گانت، پروژه را به فعالیت های ریزتر و جزیی تر می¬شکند و زمانِ انجام هر وظیفه و در نهایت زمان انجام پروژه را نشان می دهد، اما ارتباط و وابستگی بین وظایف مختلف را به طور موثرتری نسبت به نمودار گانت نمایش می دهد، و می تواند تعداد زیادی پیوند درون شبکه ای بین وظایفِ وابسته را نشان دهد؛ از این رو نمودار PERT، نسبت به نمودار Gantt ابزار مناسب تری برای مدیریت پروژه های بزرگ و پیچیده با تعداد زیادی از ریز وظایف به هم مرتبط، می باشد. نمودار پرت ممکن است شامل چندین صفحه برای نمایش وظیفه های ریزتر (sub task) نیز باشد. این شیوه برای مدیریت تعداد زیادی از وظایفی که به طور همزمان انجام می شوند مفید است.

فن روش مسیر بحرانی ( Critical Path Method(CPM)):

این تکنیک از لحاظ ساختاری و ظاهر همان روش PERT است، یعنی مانند روش پرت به صورت نمودارهای جریان کار (flow chart) یا همان شکل شبکه ای نمایش داده می شود، و وظایف ریزتر و جزیی تر پروژه را در ارتباط با یکدیگر و با زمان انجام هر یک نمایش می دهد. اما تفاوت آن با روش PERT در این است که در روش CPM، طولانی ترین زمان انجام کار یا همان مسیر بحرانی مشخص می شود، که مشخص کننده محدوده زمانی برای مدیریت پروژه می باشد، و زمان پروژه نباید از این زمان طولانی تر شود؛ با توجه به رابطه مستقیم زمان پروژه و هزینه پروژه، می توان گفت روش CPM نسبت به روش PERT، علاوه بر زمان پروژه به هزینه آن هم توجه دارد. همچنین در روش PERT، برآورد زمان انجام پروژه به صورت احتمالی است، به این صورت که برای انجام هر وظیفه چهار زمان داریم (سه برآورد زمانیِ خوش بینانه، بدبینانه و محتمل، و زمان مورد انتظار که میانگین سه زمان دیگر است)، در حالی که در روش CPM، یک برآورد زمانی معین داریم (این برآورد زمانی به وسیله مدیران پروژه با تجربه و ماهر به دست می آیند).

بنابراین تفاوت های دو روش CPM و PERT این موارد است:

در روش PERT برآورد زمان پروژه احتمالی است و در روش CPM، برآورد زمان معین و قطعی است. در روش CPM برآورد زمانی مبتنی بر تجربه و اطلاعات گذشته است و حال آن که در روش PERT برآورد زمانی، حاصل برآورد های احتمالی دیگر (خوش بینانه، بدبینانه و محتمل) است.

  • روش CPM، مسئله زمان و هزینه، هر دو دارای اهمیت می باشند. (شناسایی مسیر بحرانی از طولانی تر شدن زمان پروژه بیش از زمان لازم و نتیجه افزایش هزینه پروژه جلوگیری می کند).

روش CPM بیشتر برای پروژه های تکراری مفید است و روش PERT بیشتر برای پروژه های غیر تکراری مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است