انگیزه هایی که نواوری را شکل می دهد - آموزش

انگیزه هایی که نواوری را شکل می دهد

انگیزه هایی که نواوری را شکل می دهد

انگیزه هایی که نواوری را شکل می دهد

Motivations that shape the innovation

گاهی مواقع شرکتهای کوچک می تواند شرکتهای بزرگ با منابع مالی بزرگ واعتبار ومحصولات نواورانه را دور بزنند و از ان پیشی بگیرند.

دلیلش این است که شرکتهای کوچکتر انعطاف و چابکی بیشتری دارند و می توانند با امادگی بیشتر برای نواوری و شکستن روشهای مرسوم اقدام کنند.

اثار انگیزه های نواوری به شرح زیر هستند :

- هزینه قطعی و برگشت ناپذیر

فناوری جدید در بنگاه با سرمایه گزاری قبلی بنگاه تقارن ندارد و هزینه انجام شده برای فناوری جدید مختص ان است و درصورت پیدایش فناوری جدید از هزینه قبلی باید صرفنظر وبه دنبال فناوری دیگر رفت.

-جایگزینی

بنگاهها حاضرند درصورت پیدایش نواوری موفق به دلیل کاهش هزینه متوسط متغیر با فرض یکسان بودن توانایی نواوری هزینه بیشتری برای ارتقای نواوری بپردازند تا نواوری جدید باعث شکل گیری موقعیت انحصاری بنگاه در بازار شود.

- کارایی

اثر کارایی درصورتی اثر مسلط در بازار می شودکه بنگاه انحصارگر در مقابل توسعه نواوری بنگاه تازه وارد با شکست مواجه شود.

ورود بنگاه تازه وارد برای بنگاه انحصارگر زیان است چون تازه وارد بخشی از بازار را تصاحب کرده و سطح قیمتها را نیز کاهش می دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است