ادراک رخدادهای اجتماعی افراد - اینفوگرافی

ادراک رخدادهای اجتماعی افراد

ادراک رخدادهای اجتماعی افراد

ادراک رخدادهای اجتماعی افراد

Understanding Social Events

درک رخداد های اجتماعی و ویژگی های افراد از درک اشیا فیزیکی دشوارتر است.ویژگی های عمده موثر بر ادراک اجتماعی عبارتند از:ویژگی های ادراک شونده،ویژگی های وضعیت و ویژگی های ادراک کننده.

1)ویژگی های ادراک شونده:

سه ویژگی عمده هر فرد که بر ادراکات انسان موثر است:

ظاهر-سیما:رفتار هایی که افراد از یکدیگر انتطار دارند بر تغبیر و تفسیر اعمالشان اثر می گذارد.

ارتباط:هنگامی که انسان به سخنان دیگران گوش می دهد بلافاصله درباره شخصیت ، زمینه قبلی و انگیزه های آنان استنباط هایی می کند.انسان همچنین از ارتباط های غیر کلامی استنباط های متفاوتی دارد.

وجه:وجه در سازمان اساسا مبتنی بر منصب افراداست.

2)ویژگی های وضعیت: گاهی وضعیت در ادراک یک شی یا یک حادثه نقش عمده ای ایفا می کند که عبارتند از:

-فرهنگ ستزی:فرهنگ سازمانی شامل اعتقادات مشترک افراد سازمان درباره چگ.نگی اجرای کارها و الویت ها است.

-ساختار سازمانی:جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی بر ادراک او تاثیر می گذارد.

3)ویژگی های ادراک کننده:

روشی که فرد به وسیله آن محرک های محیطی را سازمان دهی ،تعبیر و تفسیر می کند نیز متاثر از ویژگی های شخصی اوست.ویژگی های موثر بر ادراک آدمی ، ادراک از خود، پیچیدگی شناختی ، تجربه پیشین و حالت انگیرشی است.

ادراک از خود:احساسات آدمی نسبت به خودش تاثیر زیادی بر ادراک او از دیگران خواهد داشت. ویژگی های انسان بر نگرش او نسبت به دیگران موثر است.

پیچیدگی شناختی:روشی که افراد بر اساس آن ساختار اندیشه و استدلال خود را پی می ریزند "پیچیدگی شناختی" می نامند.این روش به آدمی این امکان را می دهد که با استفاده از شاخص های چند گانه انسان را طبقه بندی کند.

تجربه پیشین:تجربه گذشته به آدمی آموخته است که وقایع و حوادث را "بطور نمونه ای" ادراک کند.

حالت انگیزشی:ادراکات آدمی تحت تاثیر انگیزه ها و احساسات موقت است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است