مدیریت یکپارچگی پروژه و فرایند پروژه - تکنولوژی

مدیریت یکپارچگی پروژه و فرایند پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه و فرایند پروژه

 

مدیریت یکپارچگی پروژه و فرایند پروژه

Manage Project Integrity And Project processمدیریت یکپارچگی پروژه:شامل فرآیندها و فعالیت های لازم برای تشخیص، تعریف، ترکیب، یگانه سازی و هماهنگی فرآیندها و فعالیت های گوناگون مدیریت پروژه در فرآیندهای پروژه است:

• ایجاد منشور پروژه

• ایجاد بیانیه محدوده پروژه

• ایجاد برنامه مدیریت پروژه

• هدایت و اداره اجرای پروژه

• نظارت و کنترل بر کار پروژه

• کنترل یکپارچه تغییر

  1. مدیریت محدوده پروژه : تعیین و کنترل آنچه که شامل پروژه می شود و آنچه که شامل پروژه نمی شود

• برنامه ریزی محدوده

• تعیین محدوده

• بازبینی محدوده

• کنترل محدوده

  1. مدیریت زمان پروژه:فرآیندهای لازم برای تکمیل به موقع پروژه

• تعیین فعالیت ها

• ترتیب گذاری فعالیت ها

• تخمین منابع فعالیت ها

• تخمین مدت زمان فعالیت ها

• ایجاد برنامه زمان بندی

• کنترل برنامه

  1. مدیریت ارتباطات پروژه:شامل فرآیندهای الزم برای اطمینان از تولید، جمع آوری، انتشار، ذخیره سازی، و جابجایی به موقع ومناسب اطلاعات پروژه

• برنامه ریزی ارتباطات- چه کسی به چه اطلاعاتی و در چه موقعی نیاز دارد؟

• توزیع اطلاعات

• گزارش دهی عملکرد

• مدیریت ذینفعان- مدیریت ارتباطات برای تأمین نیازها و حل مسائل ذینفعان پروژه

  1. مدیریت ریسک پروژه:هدف: افزایش احتمال و اثرات مثبت رویدادها و کاهش احتمال و اثرات رویدادهای مضر برای اهداف پروژه

• برنامه ریزی مدیریت ریسک (جهت دهی برنامه ها)

• تشخیص ریسک

• تحلیل کیفی ریسک (اولویت بندی ریسک ها)

• تحلیل کمی ریسک (تحلیل عددی اثر ریسک ها بر هدف)

• برنامه ریزی پاسخ به ریسک (پیدا کردن گزینه هایی برای افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدات)

• نظارت و کنترل بر ریسک

  1. مدیریت تدارکات پروژه:شامل فرآیندهایی برای خرید یا اکتساب مواد، محصوالت، کاالها یا خدمات مورد

• خریدها و اکتسابات برنامه- چه چیز باید خریده شود

• قرارداد بندی برنامه- مستند کردن نیازمندی ها

• پاسخ به درخواست فروشنده- بدست آوردن اطلاعات، قیمت ها، مزایده ها و پیشنهاد ها

• انتخاب فروشندگان

• مدیریت قرارداد

• خاتمه قرارداد

  1. مدیریت هزینه پروژه:فرایندهای لازم جهت انجام پروژه در چارچوب بودجه مصوب

• تخمین هزینه

• بودجه بندی هزینه

• کنترل هزینه

  1. مدیریت کیفیت پروژه:این حوزه دانش، سیستم مدیریت کیفیت را از طریق سیاست، روش ها و فرآیندهای برنامه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، و با فعالیت های بهبود مستمر فرآیند، اجرا می کند.

• برنامه ریزی کیفیت- تعیین استانداردهای کیفی مناسب

• تضمین کیفیت- حصول اطمینان از اینکه پروژه تمامی فرآیندهای لازم برای رسیدن به انتظارات ذینفعان را به کار خواهد گرفت

• کنترل کیفیت- اطمینان از تطابق با استانداردها

  1. مدیریت منابع انسانی پروژه:شامل فرآیندهای لازم برای سازماندهی و مدیریت تیم پروژه

• برنامه ریزی منابع انسانی

• پیداکردن تیم پروژه

• ایجاد تیم پروژه

• مدیریت تیم پروژه

10 مدیریت ذی نفعان:شامل فرآیندهای مورد نیاز برای شناسایی افراد، گروه ها و سازمان هایی است که می توانند بر پروژه تأثیر گذاشته یا از آن تأثیرپذیرند. هدف، این است که انتظارات ذی نفعان و تأثیر آن ها بر پروژه شناسایی شده و راهبردهای مدیریتی مناسب، برای مشارکت اثربخش ذی نفعان در اتخاذ تصمیم ها و اجرای پروژه تدوین گردد. همچنین، مدیریت ذی نفعان، بر ارتباطات مستمر با ایشان به منظور درک نیازها و انتظارات آن ها، پرداختن به مسائل بوجود آمده، مدیریت نمودن منافع متضاد و تقویت مشارکت مناسب ذی نفعان در تصمیم ها و فعالیت های پروژه، تمرکز دارد. به طور کلی مدیریت ذی نفعان عبارتند از:

• شناسایی ذی نفعان

• برنامه ریزی مدیریت پروژه

• مدیریت مشارکت ذی نفعان

• کنترل مشارکت ذی نفعان

 

مدیریت پروژه عبارت است از بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک های الزم در فعالیت های پروژه به طوری که نیازمندی های پروژه تأمین شود. بکارگیری دانش به مدیریت مؤثر فرایندهای مناسب نیاز دارد.

مدیر پروژه باید به دارایی های فرایند سازمانی و فاکتورهای محیطی سازمان ر سیدگی کند. اینها باید برای هر فرایند محاسبه شوند، حتی اگر آنها به وضوح به عنوان ورودی در مشخصات فرایند وارد نشده اند. دارایی های فرایندی سازمان خطوط راهنما و معیارهایی را برای اینکه فرایندهای سازمانی مناسب نیازهای ویژه پروژه باشند را تأمین می کنند. فاکتورهای محیطی سازمان ممکن است در گزینه های مدیریت پروژه سازمان گنجانده شوند.

برای موفقیت پروژه، تیم پروژه باید:

● فرایندهای مناسب مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف پروژه را انتخاب کند.

● رویکرد مشخص پذیرفته شده ای می تواند خواسته ها را برآورده کند استفاده شود.

● با خواسته هایی موافقت کند که می توانند نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورده کنند،

● بین تقاضاهای رقابتی محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع و ریسک جهت تولید محصوالت، خدمات، نتایج مشخص، تعادل ایجاد کند.

فرایندهای پروژه بوسیله تیم پروژه اجرا می شوند و به دو دسته اصلی زیر تقسیم می گردند.

-1 فرایندهای مدیریت پروژه اجرای مؤثر پروژه را در زمان حیاتش تضمین می کنند. این فرایندها شامل ابزارها و تکنیکها در بکارگیری توانایی ها و مهارتهایی است که در حوزه دانش توصیف شده است.

-2 فرایندهای محصول مدار، محصول پروژه را معرفی و ایجاد می کنند. فرایندهای محصول مدار نوعاً توسط چرخه عمر پروژه تعریف می شوند و بر حسب حوزه کاربرد می توانند متفاوت باشند. محدوده پروژه بدون فهم درست از نحوه ی ایجاد محصول پروژه امکان پذیر نمی باشد. به عنوان مثال؛ ابزارها و تکنیکهای مختلف ساختمان باید هنگام تعیین همپوشانی پیچیدگی ساختمان جهت ساخت در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است