تفاوت همکاري,هماهنگی و مشارکت - آموزش

تفاوت همکاري,هماهنگی و مشارکت

تفاوت همکاري,هماهنگی و مشارکت

تفاوت همکاري,هماهنگی و مشارکت

Difference in cooperation, coordination and partnership

واژه هایی چون همکاري (cooperation),مشارکت (collaboration) وهماهنگي (coordination) و براي توصيف کارهای گروهي به کار میرود. اما معناي آنها يکسان نيست و متاسفانه با استفاده نادررست از این واژه ها به جاي يکديگر، از بار معنایی آنها کاسته و قابلیت آنها را براي ايجاد فضای کاری توانمند کاهش را مي دهيم.

واژه مشارکت(collaboration) جديدا در اخبار و رسانه ها به عنوان يک واژه مهم به کار مي رود. ايجاد ارتباط زماني راحتتر اتفاق مي افتد که ارتباطات Face to Face وجود داشته باشد. داشتن هماهنگي و همکاري براي کار موثر و کارآمد ضروري است . برخي تحقيقات نشان مي دهند که ارتباط چهره به چهره تفاوت و دگرگونی عمیقی بوجود می آورد

مشارکت(collaboration): کار کردن با يکديگر با دیدگاهی مشترک براي خلق و ايجاد چيزي بر اساس یک هدف مشترک. مهمترین مبنا و راهگشا در این فضا تلاش براي ايجاد محصول,خدمت و یا هر چیز جدیدی با مشارکت گروهی است و نه به صورت فردی وعاملی که این افراد را در کنار هم به عنوان تيم نگه مي دارد هدف و ديدگاهی مشترک است.

هماهنگي(Coordination): در حقیقت اشتراک گذاري اطلاعات,دانش و منابع به گونه ای که طرفين بتوانند نقش خود را در حمايت و پشتیبانی و تحقق يک هدف متقابل انجام دهند. این هماهنگي در کار گروهي در اجراي طرح و برنامه است و در ایجادد و خلق خدمت,محصول,فرایند و یا هر چیز دیگریست

همکاري (Cooperation ): افراد از منابع ,اطلاعات و دانش خود براي هدف همديگر استفاده میکنند. شاید در عمل ساخت چيزی جديد باشد، اما از حاصل و نتیجه کار و تلاش تيمي نيست بلکه کاملا فردی است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است