مدل برنامه ریزی استراتژیك برای سازمانهای كوچك 1 - کسب و کار

مدل برنامه ریزی استراتژیك برای سازمانهای كوچك 1

مدل برنامه ریزی استراتژیك برای سازمانهای كوچك 1

مدل برنامه ریزی استراتژیك برای سازمانهای كوچك 1

Strategic Planning Model for Small Organizations

از مهمترین مدلهای برنامه ریزی استراتژیك برای كسب و كارهای كوچك ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:

مدل برنامه ریزی استراتژیك «پایه ای» كارتر و مك نامارا Carter and Mc Namara

این فرایند بسیار اساسي، معمولا توسط سازمانهایي مورد استفاده قرار ميگیرد كه بسیار كوچك و پركارند و قبلا چندان برنامه ریزی استراتژیك نکرده اند. این فرایند ممکن است در سال اول بدون سودآوری به منظور به دست آوردن دركي از چگونگي برنامه ریزی، به كار گرفته شود و از سالهای بعد با در بر گرفتن فازها و فعالیت های بیشتر برنامه ریزی به بهبود وضعیت امیدوار باشد. این نوع برنامه ریزی، معمولا از سوی مدیریت سطح عالي انجام ميشود و شامل مراحل زیر است

  1. تعیین اهداف: بیانیه مأموریت كه علت وجودی سازمان را بیان ميكند؛
  2. انتخاب اهدافي كه جهت رسیدن به مأموریت سازماني باید برآورده شوند؛
  3. تعیین روشهای معین یا استراتژیهایي كه برای رسیدن به اهداف باید به اجرا شوند
  4. تعیین برنامه های عملي action plans مشخص برای اجرای هر استراتژی؛
  5. نظارت و به روز كردن برنامه. Monitor and Update the plan

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است