مدل استراتژیک فیلیپس - کسب و کار

مدل استراتژیک فیلیپس

مدل استراتژیک فیلیپس

مدل استراتژیک فیلیپس

Philips Strategic Model

در این مدل برنامه ریزی استراتژیك ,استراتژیها م مبتني بر اهداف کسب مي شوند. برای استفاده از آن نخست باید اهداف بلند مدت سازمان را در زمینه هایي مشخص دسته بندی کرد و سپس استراتژیهایي را به عنوان مسیر و روش رسیدن به اهداف اتخاذ كرد. در صنایع و خدمات مختلف، اهداف با تركیب هایي مختلف پکیج ميشوند. نمونه ای از دسته بندی اهداف به شرح زیرمیباشد.این دسته بندی غالباً برای سازمانهای تولیدی قابل اعمال است:

1: بازار: بهبود كیفیت محصولات تولیدی، افزایش صادرات، حذف بخشي از بازار

2: كیفیت: بهبود كیفیت محصولات تولیدی، استقرار نظامهای كیفي مختلف

3: بهره وری: بهبود بهره وری واحدهای مختلف شركت، افزایش بازده ي تجهیزات

4: نوآوری: افزایش توان طراحي، فعال كردن واحد تحقیق و توسعه

5: منابع انساني: جذب نیروی كارآمد، ارتقای دانایي مجموعه جوانگرایي در امور داخلي

6: مالي: سازماندهي هزینه ها و بودجه ها، افزایش سودآوری، افزایش انعطاف مالي

7: مواد اولیه: تأمین مواد اولیه از داخل، مهندسي خرید

8: ضایعات : كاهش ضایعات، به صفر رسانیدن ضایعات

 

روشن است كه مشخص شدن اهداف منتج به تعیین استراتژیهای مربوط ميشود. عامل بازار در مدل فیلیپس از اهمیت خاصی برخوردار است. هر سازمان خدماتي یا تولیدی محصولات خود را برای بازار، وضعیت بازار را برای محصولات تولیدی مشخص میکند و وضعیت سازمان را نسبت به رقبای خودنیز میسنجد. این ماتریس ميتوان مشخص میکندكه باید در فعالیت فعلي ماند و یا سرمایه گذاری كرد، یا باید از آن خارج شد.

نحوه استفاده از این است كه هر یك از ابعاد آن جداگانه توسط پارامترهای اعتبار داده شده، سپس موقعیت شركت با توجه به این ابعاد به دست ميآید. بدین ترتیب با استفاده از اطلاعات و اتخاذ استراتژیهای مناسب ميتوان به مناطق مطلوب وارد شد.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است