مدل برنامه یزی استراتزیک جنرال الکتریك GE - کسب و کار

مدل برنامه یزی استراتزیک جنرال الکتریك GE

مدل برنامه یزی استراتزیک جنرال الکتریك GE

مدل برنامه یزی استراتزیک جنرال الکتریك GE

GE Strategic Planning Model

این مدل توسط شركت جنرال الکتریك مطرح شد. در این مدل در محور افقي جذابیت صنعت كه ميتواند متغیرهای زیادی را در بر گیرد، درج مي شود. براساس این متغیرها وضعیت و موقعیت شركت را تحلیل ودر جدول مشخص ميكنیم و متناسب با موقعیت، استراتژی مناسب انتخاب مي شود. مدلGE، 7 مرحله اجرایي را به شرح زیر بیان ميكند:

تعریف عوامل كلیدی محیطي و دروني

ارزیابي عامل محیطي موجود

ارزیابي عوامل داخلي

تعیین موقعیت در جدول GE

ارزیابي عوامل محیطي و فرصتهای آتي

تعیین توانمندیهای داخلي

انتخاب یکي از استراتژیها با توجه به فرصتهای محیطي و توانمندی داخلي:

  1. استراتژی توسعه: گسترش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شركت
  2. استراتژی كاهش: كاهش فعالیت و میزان سرمایه گذاری شركت
  3. حفظ وضع موجود، عدم تغییر در میزان فعالیتهایي است كه از جذابیت بیشتری برخوردار باشد و شركت نیز توانایي آن را داشته باشد.

 

در حقیقت نتیجه مدل این خواهد بود كه مشخص شود اگر برای فعالیتي جذابیت وجود دارد و در عین حال توانمندی در شركت موجود است باید استراتژی توسعه گسترش را مد نظر قرار داد.

اگر بر فعالیتي نه جذابیت وجود دارد و نه توانمندی آنها در شركت وجود دارد باید استراتژی بهبود توانمندی را اتخاذ نمود. اگر بر فعالیتي جذابیت و فرصت محیطي فراهم نیست اما توانمندی در شركت وجود دارد باید استراتژی ایجاد جذابیت و فرصت محیطي را دنبال نمود.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است