ماتریس سهم- رشد بوستون BCG - کسب و کار

ماتریس سهم- رشد بوستون BCG

ماتریس سهم- رشد بوستون BCG

ماتریس سهم- رشد بوستون BCG

Contribution Matrix-Boston Growth BCG

این ماتریس نشان دهنده ی اثر سرمایه گذاری در فعالیتهای مختلف بر جریانهای نقدینگي و سود آتی شركت میباشد. محور عمودی نشان دهنده ی نرخ رشد صنعت و محور افقي سهم بازار نسبي هر فعالیت را نشان ميدهد. نرخ رشد بازار روی محور عمودی،شاخصی است كه نماینده بلوغ و جذابیت صنعت فوق ميباشد. این مدل نشانگرفعالیتهای صنایع در حال رشد بعنوان جذابترین فرصتهای سرمایه گذاری برای رشد آتي و سودآوری است.

سهم نسبي بازار نماینده قدر رقابتي فعالیتها در صنعت است. سهم نسبي بازار، از تقسیم سهم مطابق بازار بر حسب واحد پولی یا مقدار بر سهم مطلق بازار رقیب پیشتاز در صنعت بدست ميآید. اندازه دایرهایی كه نماینده هر فعالیت ميباشد به حجم فروش بستگي دارد.

هریك از چهارخانه موجود در ماترس رشد- سهم، نماینده نوع مختلف و متفاوتي است از فعالیت كه استراتژی است و الزامات منابع آن نیز مختلف ميباشد. علامتهای سوال- فعالیتهایي است كه در صنایع برخوردار از رشد زیاد و سهم نسبي بازار كم انجام ميشوند که بچه های شیطان نامیده ميشوند. چنین فعالیتهایي هم برای توسعه و برای عقب نماندن از بازار به سرعت در حال رشد و هم برای انجام فعالیتهای بازاریابي به منظور ایجاد سهم بازار و پیشگام و پیشتاز شدن در صنعت به مقادیر زیادی موجودی نقدی نیاز دارند.

ستاره های درخشان- فعالیتي است كه در صنعتي برخوردار از رشد زیاد، پیشگام ميباشد. ستاره های درخشان برای تداوم موفقیت وقتي كه صنعت آنها بالغ ميشود, حیاتي اند.این فعالیت ها به تدریج به سمت ربع پائین و راست ماتریس رشد- سهم حركت ميكنند و به فعالیتهای از نوع گاوهای شیرده تبدیل مي شوند. در كوتاه مدت خواستار سرمایه نقدی اند و مصرف ميكنند.

گاوهای شیرده- فعالیتهای برخوردار از سهم نسبي بازار زیاد و رشد بازار كم است . آنها منابع اصلي ایجاد سود و نقدینگي در یك شركت هستند. چنین فعالیتهایي به سرمایه گذاری بیشتری نیاز ندارند. بازارهایشان با ثبات است و جایگاه برتر و پیشگام آنها از حیث سهم بازار، به معني مزیت صرفه جویي در مقیاس و حاشیه سود بالاست.

سگهای هار- فعالیتهای برخوردار از سهم بازار اندک است كه در بازارهای نرخ با رشد كم انجام ميشوند. گرچه مقدار نقدینگي مصرف ميكنند اما سود یا زیان نیز خلق ميكنند.

محدودیتهای ماتریس رشد- سهم:

  • نرخ رشد بازار به اندازه كافي جذابیتهای صنعت را آشکار نمي سازد
  • سهم نسبي بازار به اندازه كافي قدرت و نقطه قوت رقابتي را آشکار و مشخص نميسازد.
  • نتایج یك تجزیه و تحلیل رشد- سهم بسته به نحوه اندازه گیری و ارزیابي میزان رشد و مقدار سهم بازار تغییر ميكند.
  • در حالي كه این ماتریس، استراتژیهای سرمایه گذاری مناسبي برای هر فعالیت، مشخص ميسازد، اما مشخص نميكند. كه بهترین شیوه اجرای آن استراتژیها چیست.
  • این مدل تلویحاً ميپذیرد كه تمام واحدهای فعالیت از یکدیگر مستقل هستند مگر از حیث جریان نقدینگي

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است