محیط اقتصادی - کسب و کار

محیط اقتصادی

محیط اقتصادی

محیط اقتصادی

Economic environment

اقتصاد راهی است که به مدد آن، افراد ثروت مادی و دستاورد حاصل از مدیریت خود را اداره میکنند. محیط اقتصادی شامل تولید کالاها و خدمات، توزیع و مصرف آنها، ابزار مبادله و درآمد حاصل از آنها میشود. مدیران شرکتهای تجاری بین المللی که در جستجوی بازارهای جدیدند، درک خواهند کرد که کشورها در چه مرحله ای از توسعه اقتصادی قرار گرفته¬اند. مرحله توسعه اقتصادی یک کشو اثر بارزی بر انواع کالاها و خدمات مورد نیازش، قیمت و راهبردهای پیشبرد و سیستم توزیع آنها خواهد داشت. همچنین بر نوع امتیازهای مالی تأثیر شگرفی خواهد داشت. دولتهای خارجی حاضر به اعطای امتیازات برای جذب فناوریهایی اند که کشور را در روند توسعه اقتصادی یاری خواهد کرد. کشورهایی که در مرحله اولیه توسعه قرار دارند نسبت به کشورهایی که مرحله آخر توسعه اقتصادی را طی میکنند تمایل بیشتری به ایجاد تسهیلات برای سرمایه-گذاری خارجی دارند. بازاریابان بین الملل توجه بسیاری به توسعه اقتصادی و عملکرد کشور در کسب و کارهای تجاری دارند. مرحله رشد اقتصادی درون یک کشور تأثیر بالایی بر راهبرد بین المللی شرکت و نیز بر نگرش آن برای انجام فعالیتهای اقتصادی و نیاز به کالا و سیستم توزیع درون کشور دارد. بنابراین، جو اقتصادی برای درک شرایط کشورهای در حال توسعه و توان بالقوه بازار و رشد بازار حیاتی است. روش مرسوم دیگر، طبقه بندی کشورها براساس توسعه اقتصادی یا درجه صنعتی شدن است. طبق این مدل کشورها به سه دسته تقسیم میشوند (هولنسن ، 1998)

الف) کشورهای کمتر توسعه یافته. بیانگر کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه است که مشخصه اصلی این کشورها نرخ پایین سرانه تولید ناخالص داخلی آنهاست. این کشورها عموماً زیرساختهای ضعیف، حجم اندک فعالیتهای تولیدی دارند.

ب) کشورهای جدیداً توسعه یافته. بیانگر کشورهایی با پایه صنعتی نوظهور است که تازه وارد تجارت جهانی شده-اند.

ج) کشورهای صنعتی توسعه یافته. بیانگر کشورهایی است که نرخ درآمد سرانه آنها بسیار بالاست و پایه صنعتی قوی دارند. آنها زیرساخت های توسعه یافته و صنعتی شده دارند.

دکتر حمیدی زاده

سیدررضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است