مدل هایی برای بین المللی شدن - کسب و کار

مدل هایی برای بین المللی شدن

مدل هایی برای بین المللی شدن

مدل هایی برای بین المللی شدن

Models for Internationalization

  1. مرحله چرخه عمر محصول: بنگاهها زمانی بین المللی می شوند که محصولات آنها بتواند مراحل بلوغ خود را طی کرده و بنگاه محصولاتی اقتصادی در مقیاس صنعتی تولید کند.
  2. مدل فرآیندی: بین المللی شدن را فرایندی گام به گام و تدریجی می داند.در این مدل ها عقیده براین است که بنگاه ها برای بین المللی شدن باید مراحل گوناگونی را طی کنند.
  3. مدل بین المللی شدن نوظهور: بر اساس این مدل ماهیت محصول هنجارهای صنعت و گرایش های مدیران و کارآفرینان بنگاه عامل اصلی و تعیین کننده در بین المللی شدن بنگاه است.
  4. مدل جهانی زاد: کاملا برعکس مدل فرایندی است و چنین استدلال می شود که برخی از شرکت ها از همان لحظه تولد جهانی عمل کرده و الزاما مراحل بین المللی شدن را طی نمیکنند.
  5. مدل شبکه ای: در این رویکرد عقیده بر این است که شبکه کسب و کاری که بنگاه در آن فعالیت می کنند نقشی حیاتی و تعیین کننده در بین المللی شدن آن دارد.
  6. مدل دو جنبه ای: این نظریه تلاش دارد با استفاده از دو عامل مزیت درونی و مزیت موقعیتی مقوله بین المللی شدن بنگاه را توضیح دهد.
  7. مدل عمق-فاصله-تنوع: بر اساس این مدل فرایند بین المللی شدن در سه بعد انجام میگیرد:

عمق: نشانگر آن است که چه میزان از فعالیت های زنجیره ارزش شرکت بین المللی شده. این بعد در مدل بین المللی شدن بنگاههای نوظهور نیز مورد توجه قرار گرفته.یک روش نسبتا ساده برای اندازه گیری عمق بین المللی شده محاسبه تعداد فعالیت های زنجیره ارزش است که شرکت در خارج از مرزهای خود انحام می دهد.

فاصله: نشانگر آن است که بنگاه در فرایند بین المللی شدن به چه میزان وارد بازارهای دور دست شده است. به بیان دیگر فاصله از بعد فرهنگی،منطقه او مانند آنها به چه میزان است.در میان ابعاد دیگر این بعد برای تخمین جنبه فیزیکی و فرهنگی فرایند در ممقایسه با هدایت و رهبری صرف کسب و کار داخلی استفاده می شود. اساسا به دلیل فاصله میان مناطق گوناگون تولید و فروش شرکت باید منابع خود را به صورت گسترده توزیع کند.حرکت به مناطق جدید همواره هزینه بر است و فاصله فرهنگی بیشتر از محل تولید کار را پیچیده تر می کند و نیاز به منابع را افزایش می دهد.

تنوع: هر اندازه بنگاهی برای ورود به بازارهای بین المللی از روش هایی متفاوت استفاده کند از نظر بین المللی شدن در سطح بالاتری قراردارد . منظور از تنوع تنوع عملیاتی است و بیشتر شاخص های تنوع بین المللی شاخص های فاصله در نظر گرفته شده است.بنابراین تنوع بین المللی ترکیبو پیکره ای از شیوه های گوناگون فعالیت های خارجی مورد استفاده شرکت تعریف می شود.همچنین این چارچوب در ارزیابی بین المللی شدن شرکت ها استفاده میشود.

سید رضا میرمحمد

 

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است