ارتباطات در چین Guanxi - کسب و کار

ارتباطات در چین Guanxi

ارتباطات در چین Guanxi

ارتباطات در چین (Guanxi)

Communications in China (Guanxi)

چینی ها در ارتباط با دیگران بسیار مودبند، ولی در چانه زنی بسیار محکم اند. آن ها دوست دارند از شما پذیرایی کنند و انتظار دارند که شما هم آنان را دعوت کنید. از تماس فیزیکی غیرضروری پرهیز می کنند (این واژه در زبان چینی به ارتباطات (روابط) ترجمه شده است و در دنیای تجارت چین به عنوان شبکه ای ارتباطی میان گروه های وسیعی که با یکدیگر همکاری داشته و از یکدیگر حمایت می کنند اطلاق می شود) پویایی عمده چینی، رابطه دوستی (Guanxi )‏ است که به روابط خاصی که دو فرد با یکدیگر دارند، اشاره می کند. دو نفری که این رابطه را میان خود ایجاد می کنند هر کدام نسبت به دیگری کاملا متعهد است؛ و همچنین توافق کرده اند که به یکدیگر توجه داشته باشند، حتی موقعی که فرامین در دستورات رسمی حکم می کند که آن ها به طور بی طرف رفتار کنند. رابطه دوستی (Guanxi )‏ ، ضرورتا میان دو دوست وجود ندارد. در رابطه دوستی به حیثیت فردی که توجه و محبت طرف مقابل را جبران نمی کند ‏لطمه زیادی وارد می شود و ان فرد به منزله فردی نامعتمد شناخته می شود. خارجی هایی که ‏می خواهند به فعالیت تجاری در چین بپردازند و نوعی رابطه صمیمی را ایجاد نکرده اند، ممکن است با افرادی کار کنند که به این کار علاقه چندانی ندارند. زمانی که رابطه میان دو نفر که در یک سطح یا رتبه نیستند برقرار می شود، رابطه به نفع شخص ضعیف است. شخص ضعیف تر می تواند ادعای نابرابری کند و تقاضاهایی را مطرح کند. مبادله نامساوی به طرف قوی تر که داوطلبانه به طرف ضعیف تر بیشتر توجه می شود، احترام و افتخار می دهد. به این ترتیب، برای انجام دادن فعالیت تجاری کارآمد در چین، ابتدا باید روابط و پیوندهای شخصی خوبی ایجاد شود. فرایند تصمیم گیری در چین کند است، حتی هنگامی که بوروکراسی تحت الشعاع رابطه صمیمی (Guanx )قرار می گیرد. این موضوع بدان علت است که تصمیم ها به صورت سلسله مراتبی اتخاذ می شود و سرپرستان در هرحلقه رابطه دوستی (Guanxi) باید با هم به توافق برسند.

سیدرضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است