خلق و جذب ارزش و توزیع مجدد - کسب و کار

خلق و جذب ارزش و توزیع مجدد

خلق و جذب ارزش و توزیع مجدد

خلق و جذب ارزش و توزیع مجدد

Creating and attracting value and redistribution

موضوع مطرح در تدوین راهبرد رقابت شدید و تهاجمی روی توزیع مجدد ارزش است.

توزیع مجدد ارزش بیشتر روی ارزشهای موجود تاکید دارد تا ارزش های جدید که می تواند از طریق مهارت چانه زنی با خریدار و عرضه کننده و یا تصاحب و جذب سریعتر بنگاههای کمتر ارزش گذاری شده ، موفق خواهد بود.

منظور از جذب ارزش و نقش اقتصاد صنعتی حفظ ارزش خلق شده توسط بنگاه به صورت سود به دو عامل بستگی دارد :

- درصد ارزشی که به صورت سود جذب بنگاه شده است.

- درصد تفاوت ارزش خلق شده ای که بنگاه به صورت سود نگهداری می کند.

فرصت و درصد نگهداری ارزش خلق شده در زنجیره عمودی به خاطر تفاوت ساختار صنعت متفاوت است .

بنگاهها در یک مرحله از زنجیره عمودی تولید ممکن است در خلق ارزش موفق باشند درحالیکه طبق توزیع مجدد دیگران که در مراحل پایین تر زنجیره ارزش هستند به جذب بالاترین سهم ارزش خلق شده موفق شوند.

محدودیتهای ناشی از موقعیت یابی مجدد

1- خطر بیگانه شدن بخشی یا همه کابران فعلی یا گروه به تازگی هدف گیری شده

2- کم رنگ و کم اعتبار شدن موقعیت برتر فعلی

3- وسوسه استفاده از همان نام تجاری برای محصول جدید

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است