نقشه ارزش چیست ؟ - کسب و کار

نقشه ارزش چیست ؟

نقشه ارزش چیست ؟

نقشه ارزش چیست ؟

What is a value map?

نقشه ارزش ابزارتاکتیکی دستیابی به موقعیت برتر راهبردی است که موقعیت قیمت کیفیت بنگاه را در بازار نشان می دهد.

کسب و کارهای موفق در ایجاد ارزش بیشتر ، نسبت به رقبا به موقعیت مزیت دارنسبت به رقبا در بازار وابسته است.

مشتریان بیشتر به سمت شرکتهایی جذب می شوند که مازاد مصرف کننده بیشتری داشته باشند.

اگرموقعیت قیمت کیفیت شرکتی روی منحنی بی تفاوتی باشد یعنی برابری مصرف کننده با شرکتهای دیگر دارد و مشتری انگیزه جابجا کردن شرکت و جذب به سوی دیگر نداردو سهم بازار یکسانی شرکتها دارند و کم کم فروش سهم بازار شرکت کم می شود.

ولی اگر منحنی قیمت کیفیت شرکت بالای منحنی بی تفاوتی باشدیعنی میزان مازاد مصرف کننده بالاست و این باعث می شود مشتریان به سمت شرکت با مازاد بالاتر جذب شوند.

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است