تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی - کسب و کار

تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی

تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی

تعهدات راهبردی و کارکرد جانشین های راهبردی

Strategic Commitments and Strategic Alternatives

تعهدات راهبردی:

تصمیماتی است که تاثیربلندمدت دارد و صرف نظر از آن مشکل است.

متمایز از تصمیمات تاکتیکی است.تاکتیکی به راحتی برگشت پذیرند و تاثیرکوتاه مدت دارند وتاکتیکی می توانند متناسب با وضعیت بنگاه تعدیل شوند.

تعهدات راهبردی برگشت ناپذیر هستند و بر رقابت بسیار موثر هستند.

درصورت آینده نگری بنگاهها هنگام ایجاد تعهدات می توانند بر رقابت بازار اثرگذارباشند.

مثلا یک بنگاه می تواند با افزایش سطح تولید سایر رقبای جدید را از بازار بیرون کند یا رقابت قیمتی شدید بین بنگاهها ایجاد کند.

تعهد راهبردی بنگاهی هنگاهی باعث واکنش مطلوب رقبا می شود که :

  • و ملموس پذیرباشد . قابل فهم باشد. معتبر باشد.

مکمل ها و جانشین های راهبردی :

این دو واژه مفاهیمی است که چگونگی عکس العمل رقبا را وقتی نشان می دهد که یکی از آنها متغیر تاکتیکش مانند قیمت یا مقدار راتغییر دهد .

اینکه اقدامات بنگاهها مکمل هستند یا جانشین های راهبردی و تصمیم گیری درباره اقدامات بنگاهها بینش عمیقی نسبت به وابستگی رقابتی بنگاهها ایجاد می کند.

مثلا قیمت مکمل راهبردی است و ظرفیت جانشین راهبردی است.

این مفاهیم بیان می کند که چگونه یک بنگاه از رقیب خود انتظار دارد تا به مانورهای تاکتیکی اش عکس العمل نشان دهد.

اگر اعمال بنگاه مکمل راهبردی باشد عکس العمل رقیب نیز همسو با بنگاه است .مثلا اگر بنگاه رفتار تهاجمی کاهش قیمت داشته باشد شرکت رقیب هم رفتار تهاجمی کاهش قیمت نشان می دهد.یعنی تابع عکس العمل صعودی است.

ولی اگر اعمال بنگاه به جای مکمل ، جانشین راهبردی باشد مثلا رفتار تهاجمی افزایش تولید از سوی بنگاه باعث رفتار ملایم تری از طریق رقیب مثلا کاهش تولید می شود و تابع عکس العمل نزولی است.

سید رضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است