مسائل بازدارنده موفقیت - کسب و کار

مسائل بازدارنده موفقیت

مسائل بازدارنده موفقیت

مسائل بازدارنده موفقیت

Succeeding deterrent issues

به چهار دسته تقسیم میشوند:

الف) عوامل درونی بازدارنده: اینرسی راهبردی زمانی اتفاق می افتد که فرهنگ شرکت "راهبردگرا" نیست، مدیریت ارشد سازمان با برنامه ریزی بلندمدت ارتباطی ندارد و از برنامه های بلندمدت حمایت نمیکند.

ب) مسائل فرآیندی و ساختاری برنامه ریزی: زمانی که برنامه فقط مجموعه ای از اعداد باشد و با راهبرد شرکت تناسبی نداشته باشد محرک نوآوری نیست. بدین معنا که هیچ ارتباطی با افراد (کارکنان و مدیران) برقرار نمیسازد تا راه رسیدن به نتایج را (که ارقام گویای آن است) همواره سارد. در چنین رایطی است که محدودیتهای تخصیص منابع که دغدغه مدیران در اولویت بندی پروژه هاست به واحدهای عملیاتی منتقل نمیشوند و در مقابل، واحدهای صف، اگر مشارکتی در تدوین راهبردهای آینده سازمان نداشته باشد، موتور محرک نوآوری متوقف میشود. در کنار مسائل فرآیند برنامه ریزی، مشکلات پیش بینی شرایط نامطمئن و استفاده از فرصتها نیز وجود دارد که یکی از عمده ترین تناقض های محدودکننده در برنامه ریزی بلندمدت به شمار میرود.

پ)مسائل هماهنگی : ناهماهنگی گروه برنامه ریزی با مدیریت ارشد دو نوع مشکل ایجاد میکند: مشکلات ناشی از فقدان ارزیابی های دقیق توسط مدیریت ارشد از وضعیت محیط و مشکلات ناشی از درک نکردن مفهوم راهبرد سازمان توسط برنامه ریزان. این مشکلات تاثیر نامطلوبی بر اولویت بندی های پروژه ها و تخصیص منابع و در نتیجه تضاد منافع میان بخش ها میگذرد. اثر نامطلوب مجموعه عوامل مذکور بر ایجاد هم افزایی و توقف روند نوآوری در سازمان کاملا مشهود است.

ت)مسائل اجرایی: حمایت نکردن مدیریت ارشد سازمان و غیرشفاف بودن برنامه ها برای واحدهای صف به یک اندازه اجرای برنامه ها را با مشکل رو به رو می سازد. روزآمد نبودن برنامه ها، فقدان منابع، عدم اخذ بازخورد و پیگیری ناقص، کسب نتایج مطلوب را با مشکل رو به رو می کند.

سیدرضا میرمحمد

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است