مدل سازی مشتری - کسب و کار

مدل سازی مشتری

مدل سازی مشتری

مدل سازی مشتری

Customer Modeling

مدل سازی مشتری فرایند پیش بینی جنبه های رفتاری و چشم انداز آینده مشتریان است. این فرآیند بر اساس شناسایی اهداف بازاریابی و کمپین های تبلیغاتی و بهینه سازی تجزیه و تحلیل پیش بینی شده است.

انواع مدل سازی مشتریان

  • مدل سازی واکنش: این مدل آگاهی سازمان را در مورد هر یک ازمشتریان فردی

افزایش می دهد و در صورتی که مشتریان در بخش های خاصی از کمپین های بازاریابی و ارتقاء آن موثر باشند، شناسایی می شوند. این فرایند شامل اعتبار سنجی و آزمایش داده ها و اطلاعات و پاسخ مشتری می باشد. پس از تجزیه و تحلیل و محاسبه این داده ها، نمرات یا رتبه به مشتریان اختصاص داده می شود که نشان دهنده تمایل آنها برای پاسخ به یک برنامه خاص یا ارتقاء آن برنامه است .در این رویکرد مشتریان به ماژول یا گروه های کوچکتر تقسیم شده وسپس احتمال پاسخ به هر ماژول را تعیین و واحد بازاریابی تعداد دقیق مشتریانی که در این فرایند پاسخ مثبت داشته اند را مشخص می کند.

 

  • پیش بینی رفتار مشتری:همه سازمان ها علاقه مند به تعیین میزان ارزشمندی و

آینده مشتریان فعلی خود هستند. تکنیک های مدل سازی برای پیش بینی ارزش زمان زندگی مشتریان و بهره مندی تاثیر گذار بر رفتار مشتری مانند احتمال خرید محصول، بازخورد خرید محصول، توانایی پرداخت هزینه، وفاداری، استفاده از پشتیبانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل های پیش بینی شده از فرآیندهای مختلفی مانند کمپین های بازاریابی، پیش بینی جنبه های مالی و توسعه، مدیریت بودجه مشتری و مدیریت دارایی ها حمایت می کنند.

 

  • بهینه سازی بازده سرمایه گذاری (ROI): مدل سازی تاکید بر بهینه سازی فعالیت

های بازاریابی مانند تعیین قیمت گذاری، کانال و پاسخ رسانه ها است. سازمان با استفاده از مدل سازی قابل انعطاف مشتریان، به طوری که یک پیشنهاد معتبر برای هر مشتری، می تواند بیشترین بازده سرمایه گذاری را ازعملکرد تبلیغاتی خود به دست آورد.

 

  • اندازه گیری تاثیرات بازار: در سناریوهای امروزی ، سازمان ها باید برنامه های

بازاریابی کارآمد و جذاب برای برقراری ارتباط با مشتریان و انتقال پیام خود را ارائه دهند، زیرا مشتریان در معرض بازار آزادی قرار دارند که رقابت های بازاریابی در آن اجتناب ناپذیر است. اگر تحریک بازار در مورد مشتریان به درستی وحساب شده نباشد سردرگمی مشتریان افزایش و اعتماد آنها کاهش می یابد. این رفتار غلط , پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل ها درست و واقعی را در مورد فرایند انجام شده کاهش می دهد.مدل سازی چند بعدی طبیعتا به اندازه گیری درست و حفظ اثرات بازاریابی بر رفتار مشتری به شکلی کارآمد و کنترل شده کمک می کند.

مدل سازی و پروفایل اغلبرداشتی همانند را به همراه دارد ، اما تفاوت اصلی بین آنها عامل زمانی است که درگیر در فرایندهای مدل سازی است؛ توجه شود که مدل سازی یک فرایند ایستا نیست. مدل سازی های گسترده و داینامیک به نحوی اجرا می شود که در نتیجه آن روشی موفق و قوی برای پیش بینی رفتار مشتری ایجاد شود . فرآیند مدل سازی گامی عملی است و در کل چرخه زندگی کارایی دارد. از سوی دیگر، نمایه سازی استاتیک هیچ اقدامی غیر از ثبت اطلاعات واقعی و انجام تجزیه و تحلیل در آن اطلاعات انجام نمیدهد.

مدل سازی شامل اقداماتی است که در طول زمان انجام می شود. مدل سازی همچنین بازده سرمایه گذاری را افزایش داده و چشم اندازهای تجاری را با به دست آوردن سود خوب افزایش می دهد. در تکنیک های قوی تر و موثرتر، متخصصان بازاریابی به جای نمایه سازی مشتری، مدل های مشتری را ترجیح می دهند، زیرا آنها باید با داده های واقعی مشتری برخورد کنند.

Seyed Reza Mirmohammad

MSc MBA

دیدگاه خود را بیان کنید

تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات گیلاس خندان محفوظ است